Ενημέρωση για τις αλλαγές στον κανονισμό που αφορά την αναγραφή των συστατικών στα συσκευασμένα τρόφιμα.

Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό EE 775/2018, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές όσον αφορά τους κανόνες για την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης του πρωταρχικού συστατικού ενός τροφίμου προβλέπονται τα εξής:

Ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου
προέλευσης του πρωταρχικού συστατικού

Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης του πρωταρχικού συστατικού που δεν είναι ίδια με την αναγραφόμενη χώρα καταγωγής ή τον αναγραφόμενο τόπο προέλευσης αναγράφεται:

α) με μνεία σε μία από τις ακόλουθες γεωγραφικές περιοχές:

 • «ΕΕ», «εκτός ΕΕ» ή «ΕΕ και εκτός ΕΕ»· ή
 • περιφέρεια ή τυχόν άλλη γεωγραφική περιοχή είτε εντός ορισμένων κρατών μελών είτε εντός τρίτων χωρών, εάν ορίζεται έτσι βάσει του δημόσιου διεθνούς δικαίου ή την κατανοεί εύκολα ο μέσος καταναλωτής με συνήθη ενημέρωση· ή
 • αλιευτική ζώνη του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας ή οργανισμού θαλάσσιων ή γλυκών υδάτων, εάν ορίζεται έτσι βάσει
  του διεθνούς δικαίου ή την οποία κατανοεί εύκολα ο μέσος καταναλωτής με συνήθη ενημέρωση· ή
 • κράτος μέλος (κράτη μέλη) ή τρίτη χώρα (τρίτες χώρες)· ή
 • περιφέρεια ή τυχόν άλλη γεωγραφική περιοχή εντός κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, την οποία κατανοεί εύκολα ο μέσος καταναλωτής με συνήθη ενημέρωση· ή
 • χώρα καταγωγής ή τόπο προέλευσης σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της Ένωσης που πρέπει να εφαρμόζονται για αυτό/αυτά καθεαυτό/καθεαυτά το/τα πρωταρχικό/-ά συστατικό/-ά.

β) ή με δήλωση όπως η ακόλουθη: «(ονομασία του πρωταρχικού συστατικού) δεν προέρχεται/προέρχονται από (χώρα καταγωγής ή τόπος  προέλευσης του τροφίμου)» ή τυχόν παρόμοια διατύπωση που είναι πιθανό να έχει το ίδιο νόημα για τον καταναλωτή.

 

Παρουσίαση των πληροφοριών

 1. Οι πληροφορίες που παρέχονται πρέπει να αναγράφονται σε γραμματοσειρά που να μην είναι μικρότερη από το ελάχιστο μέγεθος της γραμματοσειράς που απαιτείται και για τις υπόλοιπες ενδείξεις της ετικέτας.
 2. ‘Oταν η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης ενός τροφίμου αναγράφεται με λέξεις, οι πληροφορίες που παρέχονται πρέπει να εμφανίζονται στο ίδιο οπτικό πεδίο με την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης του τροφίμου και με τη χρησιμοποίηση γραμματοσειράς που θα έχει ύψος τουλάχιστον 75 % του ύψους της ένδειξης σχετικά με τη χώρα καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης του τροφίμου.
 3. Oταν η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης ενός τροφίμου αναγράφεται με μη λεκτική μορφή, οι πληροφορίες που παρέχονται πρέπει να εμφανίζονται στο ίδιο οπτικό πεδίο με την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης του τροφίμου.

 

Έναρξη εφαρμογής

Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2020. 

Τα τρόφιμα που διατίθενται στην αγορά ή επισημαίνονται πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού μπορούν να κυκλοφορούν μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων.

 

Το εργαστήριο αναλύσεων τροφίμων, νερών και συμβουλευτικής επιχειρήσεων τροφίμων ALIMENT LAB, αναλαμβάνει την σύνταξη και αναθεώρηση ετικετών προ-συσκευασμένων προϊόντων τροφίμων και είμαστε στη διάθεσή σας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας.

Τηλέφωνο: 2310837135, e-mail: info@alimentlab.gr

 

ΠΗΓΗ

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1574814438114&uri=CELEX:02018R0775-20190609Αφήστε μια απάντηση