Διευκρινίσεις σχετικά με την επισήμανση του κατεψυγμένου κρέατος, κρεατοσκευασμάτων και αλιευμάτων.

Για το θέμα της αναγραφής της ημερομηνίας κατάψυξης ισχύουν τα εξής:

  • Ε.Φ.Ε.Τ. αριθμ. πρωτ.: 11891/14.9.2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), Επισήμανση κρέατος, παρασκευασμάτων κρέατος και προϊόντων με βάση το κρέας σύμφωνα με την Ενωσιακή και Εθνική νομοθεσία.

Στην επισήμανση των προϊόντων κρέατος είναι υποχρεωτική η αναγραφή της ημερομηνίας κατάψυξης ή της ημερομηνίας πρώτης κατάψυξης εφόσον το προϊόν (κρέας ως πρώτη ύλη) έχει καταψυχθεί περισσότερες από μία φορές.

 

  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά με τα κατεψυγμένα τρόφιμα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Έως ότου το τρόφιμο επισημανθεί ή χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω επεξεργασία, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων πρέπει να εξασφαλίζουν ότι, για τα κατεψυγμένα τρόφιμα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, γνωστοποιούνται στους υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίμων στους οποίους παραδίδονται τα τρόφιμα και, κατόπιν σχετικού αιτήματος, στην αρμόδια αρχή οι ακόλουθες πληροφορίες:

α) η ημερομηνία παραγωγής· και

β) η ημερομηνία κατάψυξης, αν είναι διαφορετική από την ημερομηνία παραγωγής.

Όταν ένα τρόφιμο αποτελείται από παρτίδα πρώτων υλών με διαφορετικές ημερομηνίες παραγωγής και κατάψυξης, πρέπει να γνωστοποιούνται οι απολύτως παλαιότερες ημερομηνίες παραγωγής και/ή κατάψυξης, κατά περίπτωση.

 

  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές.

Για τα εξής: Κατεψυγμένο κρέας, κατεψυγμένα παρασκευάσματα κρέατος και κατεψυγμένα μη μεταποιημένα προϊόντα αλιείας σε περιπτώσεις όπου το προϊόν έχει καταψυχθεί περισσότερες από μία φορές, η ημερομηνία κατάψυξης ή η ημερομηνία πρώτης κατάψυξης σε περιπτώσεις όπου το προϊόν έχει καταψυχθεί περισσότερες από μία φορές, αναγράφεται ως εξής:

α) Προηγούνται οι λέξεις «Καταψύχθηκε στις …».

β) Οι ενδείξεις συνοδεύονται από την ίδια την ημερομηνία ή από αναφορά η οποία παραπέμπει στο σημείο της επισήμανσης όπου αναγράφεται η ημερομηνία.

γ) Η ημερομηνία συνίσταται, κατά σειρά, από την ημέρα, τον μήνα και το έτος και αναγράφεται σε μη κωδικοποιημένη μορφή.

Επομένως, αν σε ένα κρεατοσκεύασμα πχ “Κοντοσούβλι ΚΤΨ” έχει χρησιμοποιηθεί κατεψυγμένη α’ ύλη κρέατος, τότε στην ετικέτα του τελικού προϊόντος πρέπει να αναγραφούν:

 

Καταψύχθηκε στις ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ

Ημερομηνία κατάψυξης α’ ύλης: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα, είμαστε στην διάθεσής σας. 

Θα μας βρείτε μέσω email στο info@alimentlab.gr ή με ένα τηλέφωνο στο  2310 837 135 (Δευτέρα με Σάββατο από 9:00 έως 20:00).Αφήστε μια απάντηση