ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ

nomothesia aliment lab

Εθνική Νομοθεσία «Κώδικας Τροφίμων και Ποτών»

Δείτε εδώ τα άρθρα του Κώδικα Τροφίμων & Ποτών

 

Τίτλος Ημερομηνία
Ν. 2741/ΦΕΚ 199 Α/28-09-1999 Σύσταση Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων
28/09/1999
Ν. 3066/ΦΕΚ 252/Α/18-10-2002 (Αρ.37) Τροποποίηση του Ν.2741/1999
18/10/2002
Ν. 3438/ΦΕΚ 33/Α/14-02-2006 Αρθρο 11 – Τροποποίηση του Ν.2741/1999.
14/02/2006
Ν.3419/ΦΕΚ 297/Α/06-12-2005 (Αρ.6 Παρ.7) Σύσταση Θέσης Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή στον ΕΦΕΤ
06/12/2005
Ν.3752/ΦΕΚ 40/Α/04-05-2009 Μεταφορά Εποπτείας του ΕΦΕΤ στο Υπ. Αγροτικής Ανπαπτυξης & Τροφίμων.
04/05/2009
Π.Δ. 96/2010 Μεταφορά Εποπτείας του ΕΦΕΤ στο Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
28/09/2010
Π.Δ. 223/ΦΕΚ 192 Α/06-09-2000 Οργανισμός του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων
06/09/2000
Κ.Υ.Α. 487/ΦΕΚ 1219 Β/04-10-2000 Υγιεινή των Τροφίμων σε συμμόρφωση με την προς την οδηγία 93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου
04/10/2000
Κ.Υ.Α. 139/ΦΕΚ 489 Β/27-04-2001 Κατάρτιση και τήρηση μητρώου Εργαστηρίων συνεργαζομένων με τον ΕΦΕΤ
27/04/2001
Κ.Υ.Α. Β3-32/ΦΕΚ 386/Β/02-04-2003 Ρύθμιση θεμάτων που αναφέρονται στην έννοια της φάσης της πρώτης μεταποίησης και στην οργάνωση και συντονισμό του συστήματος ελέγχου από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)
02/04/2003
Κ.Υ.Α. 121/ΦΕΚ 685/Β/30-05-2003 Ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων που αφορούν την κατά- σχεση τροφίμων και την διαδικασία υποβολής ενστάσεων.
30/05/2003
Κ.Υ.Α. 052/ΦΕΚ 687/Β/11-05-2004 Συνεργασία του Ε.Φ.Ε.Τ. με τις Δημόσιες Αρχές και Υπη- ρεσίες συμπεριλαμβανομένων των Αρχών πρωτοβάθμιας και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
11/05/2004
Κ.Υ.Α. 349/ΦΕΚ 183/Β/2005 Ορισμός σημείου επαφής για την Επιτροπή του Κώδικα Τροφίμων.
11/05/2005
Κ.Υ.Α. 18386/ΦΕΚ 1745/Β/2005 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του άρ. θρου 50 του Καν. (Ε.Κ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανου. αρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρό φιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων
10/06/2005
Κ.Υ.Α. 088/ΦΕΚ 175/Β/13-2-2006 Ορισμός κεντρικών αρμοδίων αρχών για την οργάνωση επισήμων ελέγχων κατ εφαρμογήν των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29 Απριλίου 2004, καθώς και των κανονισμών 852/2004, 853/2004 και 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
13/02/2006
K.Y.A. 10755 /ΦΕΚ 727/Β/15-06-2006 Εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΕΤ περί επιβολής χρηματικών προστίμων και διαδικασία επιβολής χρηματικών προστίμων της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2741/1999 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 37 του ν. 3066/2002, την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3438/2006 και σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 11 του ν. 3438/2006.
15/06/2006
Υπουργική Απόφαση 12933 / ΦΕΚ 1103/Β’/ 11.08.2006 Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.
11/08/2006
KYA 15523/ΦΕΚ 1187 τ.Β΄/31.08.2006 Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
31/08/2006
ΝΟΜΟΣ 4235/2014 ΦΕΚ32/Τ.Α΄/11-2-2014
14/02/2014
Υγειονομική Διάταξη με αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/ ΦΕΚ 2718/ Β/ 08-10-2012: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις
20/12/2012