quality systems

Συστήματα ποιότητας

ISO 22000:2018

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων ISO 22000 είναι ένα διεθνές σύστημα που εφαρμόζεται σε όλους τους οργανισμούς της εφοδιαστικής αλυσίδας, ανεξαρτήτως μεγέθους ή τομέα. Το ISO 22000 απευθύνεται σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς που ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή ζωοτροφών.
 • Επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση, την μεταφορά, την αποθήκευση μέχρι την λιανική πώληση και την διάθεση των τροφίμων στον καταναλωτή.
 • Επιχειρήσεις που προμηθεύουν τις παραπάνω κατηγορίες με εξοπλισμό, υλικά συσκευασίας, καθαριστικά, πρόσθετα και συστατικά.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων ISO 22000 βοηθά τις επιχειρήσεις αυτές να αναγνωρίσουν και να ελέγξουν τους κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια των τροφίμων.

Απαιτήσεις του ISO 22000

 • Ανάπτυξη Ανάλυσης Κινδύνου και Πλάνο Κρίσιμων Σημείων (HACCP PlanHazard Analysis and Critical Control Points System) για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την εξάλειψη των κινδύνων για την ασφάλεια τροφίμων.
 • Ανάπτυξη αποτελεσματικού προγράμματος προαπαιτούμενων για την εξασφάλιση ενός καθαρού εργασιακού περιβάλλοντος.
 • Δημιουργία τεκμηριωμένων διαδικασιών διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, προκειμένου να γίνεται διαχείριση της ασφάλεια των τροφίμων σε όλη την επιχείρηση, από την καθημερινή επικοινωνία έως τη διαχείριση, τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και τις λειτουργίες που επηρεάζουν την ασφάλεια των τροφίμων.

 

βιομηχανια τροφιμων

 

Πλεονεκτήματα του ISO 22000

Τα σημαντικότερα οφέλη για την επιχείρηση από την πιστοποίηση κατά ISO 22000 είναι:

 • H τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με την σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
 • Η εναρμόνιση με κοινά αποδεκτές πρακτικές παραγωγής τροφίμων.
 • Η μείωση των αστοχιών και ο εντοπισμός των εσφαλμένων πρακτικών.
 • Η ετοιμότητα της επιχείρησης στην αντιμετώπιση διατροφικών κρίσεων.
 • Το αίσθημα ασφάλειας των καταναλωτών για τα προϊόντα της επιχείρησης.
 • Η συνεχής βελτίωση της επιχείρησης.
 • Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.
 • Η δημιουργία της δυνατότητας για εξαγωγές τροφίμων σε Ευρωπαϊκές χώρες.

Εξοικονομώντας Χρόνο και Χρήμα

Ως ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, η εφαρμογή του ISO 22000 αποφεύγει το κόστος πολλαπλών ελέγχων. Τα Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων που βασίζονται στο πρότυπο ISO 22000 προωθούν συνεχείς βελτιώσεις στις διαδικασίες και τις επιδόσεις της επιχείρησης σας, με κύριο στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας της. Το ISO 22000 περιέχει επίσης τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του ISO 9001 που είναι κατάλληλες για κάθε είδους επιχείρηση, ακόμη και εκείνες που δεν σχετίζονται με την τροφική αλυσίδα. Επιπλέον, το ISO 22000 αναγνωρίζεται και γίνεται σεβαστό από τις κυβερνήσεις, τις αρχές, τους εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφάλειας τροφίμων και τη βιομηχανία τροφίμων παγκοσμίως.

 

HACCP

Το HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points System) είναι μια συστηματική προληπτική προσέγγιση για την ασφάλεια των τροφίμων από βιολογικούς, χημικούς και φυσικούς κινδύνους στις παραγωγικές διαδικασίες που μπορούν να προκαλέσουν την παραγωγή μη ασφαλούς τελικού προϊόντος και σχεδιάζει μέτρα για τη μείωση των κινδύνων αυτών σε ένα ασφαλές επίπεδο.

Το σύστημα HACCP ως διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα απαιτεί τον εντοπισμό και τον έλεγχο πιθανών κινδύνων σε συγκεκριμένα σημεία της παραγωγικής διαδικασίας. Με την αυστηρή παρακολούθηση και τον έλεγχο κάθε σταδίου της διαδικασίας, υπάρχει μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης κινδύνων. Οι εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή, την επεξεργασία ή τον χειρισμό τροφίμων μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα HACCP για να ελαχιστοποιήσουν ή να εξαλείψουν τους πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια των προϊόντων τους.

Η ευαισθητοποίηση σε θέματα ασθενειών που σχετίζονται με τα τρόφιμα αυξάνεται και η ανησυχία σε ολόκληρο τον κλάδο των τροφίμων καθιστά αναγκαία τα συστήματα HACCP και προγράμματα πιστοποίησης που βασίζονται σε αυτό. Τα βασικά οφέλη της εφαρμογής του συστήματος HACCP είναι:

 • Εξοικονόμηση κόστους μέσω της μείωσης των απωλειών προϊόντων και της επαναχρησιμοποίησης.
 • Προσαρμογή με όλα συστήματα διαχείρισης (ISO 22000).
 • Εστιάζει και προάγει την αύξηση της ασφάλειας των τροφίμων.
 • Διασφαλίζει τον έλεγχο των διαδικασιών παραγωγής.
 • Αυξάνονται οι προδιαγραφές για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων.
 • Οργανώνει και απλοποιεί τις επιθεωρήσεις λόγω της τήρησης αρχείων και της τεκμηρίωσης.
 • Οργανώνει το προσωπικό, προάγοντας την ομαδική εργασία και την αποτελεσματικότητα.
 • Αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και τους κανονισμούς για κάθε προϊόν.

Το σύστημα HACCP μπορεί να εφαρμοστεί σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, όπως:

 • Επιχειρήσεις επεξεργασίας τροφίμων.
 • Επαγγελματικές κουζίνες (π.χ. καντίνες).
 • Κουζίνες ξενοδοχείων και
 • Επιχειρήσεις συσκευασίας και διανομής τροφίμων (π.χ. σουπερμάρκετ).

 

GFSI ΠΡΟΤΥΠΑ (FSSC, IFS, BRC)

FSSC

Το σύστημα FSSC 22000 (Food Safety System Certification) παρέχει ένα πλαίσιο για την αποτελεσματική διαχείριση των αρμοδιοτήτων της επιχείρησης σας που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων. Το FSSC 22000 αναγνωρίζεται πλήρως από τον οργανισμό GFSI (Global Food Safety Initiative) και βασίζεται στο ISO 22000.

Το FSSC 22000 απευθύνεται στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων και πιο συγκεκριμένα στην παραγωγή, επεξεργασία ή/και τυποποίηση των τροφίμων, πλην της πρωτογενούς παραγωγής. Το FSSC 22000 είναι το κατάλληλο για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις εξαγωγές προϊόντων, καθώς θα διαθέτουν πιστοποίηση από ένα σχήμα αποδεκτό από κορυφαίες εταιρείες τροφίμων σε όλο τον κόσμο.

Το FSSC 22000 επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους για την ασφάλεια των τροφίμων στις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και στους πόρους ελέγχου για τη συνεχή βελτίωση τους.

 

IFS

Το IFS Food Standards (International Featured Standards) αποτελεί ιδιωτικό πρότυπο της Ένωσης Γερμανών και Γάλλων Χονδρεμπόρων, σε εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την Ασφάλεια Τροφίμων (GFSI). Το IFS Food Standards απευθύνεται, κυρίως, τους προμηθευτές τροφίμων και τις επιχειρήσεις που τυποποιούν ή συσκευάζουν τρόφιμα για μεγάλες αλυσίδες πώλησης τροφίμων.

Το IFS Food Standards έχει αναγνωρισθεί από τον οργανισμό GFSI (Global Food Safety Institute) ως ισοδύναμο με τα αντίστοιχα συστήματα BRC Standards for Food, FSSC 22000 και αποτελεί συνδυασμό του ISO 9001 και του HACCP.

Πλεονεκτήματα του IFS Food Standards στην Επιχείρηση

 • Ενίσχυση της αξιοπιστίας των πελατών.
 • Αποδοχή από τον σύνδεσμο λιανεμπόρων της Γερμανίας, της Γαλλίας και πρόσφατα και της Ιταλίας (ticket to trade).

 

BRC

Το BRC (British Retail Consortium) είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο το οποίο καλύπτει τις απαιτήσεις για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων με βάση τις αρχές ανάλυσης επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων ελέγχου του HACCP. Παρέχει ένα πλαίσιο για τη διαχείριση της ασφάλειας, της ακεραιότητας, της νομιμότητας και της ποιότητας των τροφίμων, και των επιχειρησιακών ελέγχων για αυτά τα κριτήρια στη βιομηχανία παραγωγής, επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων και συστατικών.

Τα πρότυπα της σειράς BRC Global Standards καθορίζουν τις απαιτήσεις συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας και της ποιότητας: (α) των τροφίμων κατά την παραγωγή (BRC Global Standard for Food Safety), (β) των εμπορευμάτων κατά την αποθήκευση και μεταφορά (BRC Global Standard for Storage and Distribution) και (γ) των συσκευασιών και των υλικών συσκευασίας (που προορίζονται για τρόφιμα) κατά την παραγωγή (BRC Global Standard for Packaging and Packaging Material).

Το BRC Global Standard for Food Safety απευθύνεται σε επιχειρήσεις τροφίμων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, επεξεργασία ή/και τυποποίηση τροφίμων ή συστατικών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των τροφίμων, πλην της πρωτογενούς παραγωγής. Επιπλέον, το σύστημα αυτό ωφελεί σημαντικά τις επιχειρήσεις που εξάγουν τα προϊόντα τους ή προμηθεύουν μεγάλες αλυσίδες super market.

Αντίστοιχα το BRC Global Standard for Packaging and Packaging Material αφορά επιχειρήσεις που κατασκευάζουν συσκευασίες τροφίμων ή υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή συσκευασιών τροφίμων.

Τέλος, το BRC Global Standard for Storage and Distribution απευθύνεται στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αποθήκευση και διανομή αγαθών.

 

Πλεονεκτήματα του BRC Global Standards στην Επιχείρηση

 • Καλύπτει θέματα ασφάλειας, νομιμότητας και ποιότητας των τροφίμων.
 • Το σύστημα βαθμολόγησης του προτύπου αποδεικνύει στους πελάτες το επίπεδο συμμόρφωσης της επιχείρησης με τις απαιτήσεις του.
 • Σημαντικό εφόδιο για εξαγωγές προϊόντων και για απαιτητικές αγορές.

 

ISO 9001:2015

Το ISO 9001 θέτει τα κριτήρια για ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε εταιρία, μικρή ή μεγάλη, ανεξάρτητα από το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 βασίζεται σε μια σειρά αρχών διαχείρισης της ποιότητας εστιάζοντας στους καταναλωτές, στην καλύτερη διοίκηση της επιχείρησης και στη συνεχή βελτίωσή της. Η χρήση του προτύπου ISO 9001 συμβάλλει στο να διασφαλιστεί ότι ο καταναλωτής λαμβάνει σταθερά καλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία με τη σειρά τους αποφέρουν πολλά επιχειρηματικά οφέλη. Έχει αποδειχθεί ότι το πρότυπο ISO 9001 παρέχει τις κατάλληλες οδηγίες και εργαλεία για τις διάφορες εταιρείες έτσι ώστε να ελέγχουν καλύτερα τις επιχειρήσεις τους και να οργανώνουν το προσωπικό.

 

 

Η πιστοποίηση κατά ISO 9001 μπορεί να επιτευχθεί από οποιαδήποτε επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, σε οποιονδήποτε τομέα, που επιδιώκει να αυξήσει και να ενισχύσει την παραγωγικότητα και την απόδοση της.

 

Πλεονεκτήματα του ISO 9001 στην Επιχείρηση

 • Αυξημένο κέρδος και μερίδιο στην αγορά.
 • Καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου μέσω βελτιωμένης διαχείρισης πόρων.
 • Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος σε επαναλαμβανόμενα προβλήματα, ενώ τα περισσότερα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν οριστικά για πρώτη φορά.

 

Πλεονεκτήματα του ISO 9001 στους Πελάτες

 • Αποδεικνύει ότι η επιχείρηση προσφέρει σταθερές, αξιόπιστες και κατάλληλες για κάθε σκοπό επιλογές.
 • Βελτιώνει τη σχέση πελάτη – προμηθευτή απαντώντας ενεργά στα σχόλια των πελατών.
 • Τα προβλήματα προσδιορίζονται και επιλύονται ταχύτερα.

 

Πλεονεκτήματα του ISO 9001 στο Προσωπικό

 • Αυξάνει την ασφάλεια της εργασίας μέσω βελτιωμένων επιχειρηματικών επιδόσεων.
 • Βελτιώνει την ικανοποίηση των εργαζόμενοι καθώς είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι.
 • Ενισχύει το ηθικό και το κίνητρο των εργαζομένων μέσω βελτιωμένων δυνατοτήτων κατάρτισης.

 

Γνωρίζατε ότι:

 • Οι καταναλωτές δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση σε εταιρίες που χρησιμοποιούν το σήμα του ISO 9001 στην προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους.
 • Λεπτομερής ανάλυση έδειξε ότι σε μια δεκαετία, οι εταιρείες που είχαν εφαρμόσει το σύστημα ISO 9001 είχαν όφελος ως προς την αρχική τους επενδύσεων έναντι εκείνων που δεν το έκαναν. Επιπλέον, βελτιώθηκε σημαντικά η παραγωγικότητα και οι πωλήσεις.

 

ISO 22716:2007

Το ISO 22716 είναι ένα διεθνές πρότυπο για την Ορθή Πρακτική Παρασκευής Καλλυντικών. Το πρότυπο αυτό για προετοιμαστεί έτσι ώστε να εξεταστεί από την βιομηχανία παραγωγής καλλυντικών και λαμβάνει υπόψιν τις ειδικές απαιτήσεις του συγκεκριμένου τομέα. Το ISO 22716 επικεντρώνεται στην παραγωγή, τον έλεγχο, την αποθήκευση και την αποστολή καλλυντικών προϊόντων. Οι οδηγίες του προτύπου προσφέρουν οργανωτικές και πρακτικές συμβουλές για την διαχείριση των ανθρώπινων, των τεχνικών και των διοικητικών παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος.

 

 

Πλεονεκτήματα του ISO 22716 στην Επιχείρηση

 • Συμμόρφωση των διαδικασιών παραγωγής, ελέγχου, αποθήκευσης και αποστολής στις διεθνείς απαιτήσεις για τα καλλυντικά.
 • Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω της προώθησης καλλυντικών που είναι ασφαλή για χρήση.
 • Ενισχύεται η αξιοπιστία και η δημοτικότητα της επιχείρησης.

 

Το συγκεκριμένο πρότυπο απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή, τον έλεγχο, την αποθήκευση και την αποστολή καλλυντικών.

 

ISO 14001:2015

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 μπορεί να χρησιμοποιηθεί από έναν οργανισμό για να ενισχύσει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του, καθώς διαχειρίζεται τις περιβαλλοντικές του ευθύνες. Από τεχνικής απόψεως, καταγράφει μια δομή που μια εταιρεία ή ένας οργανισμός μπορεί να ακολουθήσει για να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ανεξάρτητα από το αντικείμενο δραστηριότητάς τους. Βασικός σκοπός είναι η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των πρακτικών της εταιρείας ή της οργάνωσης. Δεν υπάρχει περιορισμός στο εύρος της εταιρείας ή του οργανισμού, αφού το σύστημα προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

 

 

Πλεονεκτήματα του ISO 14001 στην Επιχείρηση

 • Σεβασμός στο περιβάλλον. Παρόλο που είναι προφανής, είναι ο πιο σημαντικός λόγος για την εφαρμογή του συστήματος ISO 14001 σε μία επιχείρηση.
 • Χρησιμοποιεί την προσέγγιση μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης για να μειώσετε τις απτές δαπάνες, καθώς και τη δυνατότητα μείωσης των φόρων και των υποχρεώσεων ασφάλισης αστικής ευθύνης
 • Ενισχύει την εικόνα της επιχείρησης και βελτιώνει την αξιοπιστία της στην τοπική κοινότητα και στους πιθανούς επενδυτές, μειώνοντας το αντίκτυπο της εταιρίας στο περιβάλλον.
 • Βελτιώνει τον έλεγχο του κόστους. Εκτός από τη μείωση του ενεργειακού κόστους, το πιο σημαντικό κόστος που μπορεί να εξοικονομήσει μια εταιρεία είναι αυτό των περιβαλλοντικών συμβάντων που ενδέχεται να συμβούν. Έχοντας ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης εντοπίζει, ελέγχει και μειώνει πιθανά συμβάντα και όλα τα κόστη που συνοδεύουν.

 

Πλεονεκτήματα του ISO 14001 στους Πελάτες

 • Διαβεβαιώνει τους πελάτες που ενδιαφέρονται ενεργά για την περιβαλλοντική απόδοση ότι συνεργάζονται με μια εταιρεία που προωθεί το κοινό περιβαλλοντικό ήθος.
 • Αποτελεί απόδειξη ότι η επιχείρηση συνεχώς ενημερώνεται πάνω σε περιβαλλοντικά ζητήματα και αναλαμβάνοντας την κοινωνική της ευθύνη.

 

Πλεονεκτήματα του ISO 14001 στο Προσωπικό

 • Αυξάνει το κίνητρο των υπαλλήλων με περιβαλλοντική συνείδηση.
 • Αυξάνει την ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον σε ολόκληρο το εργατικό δυναμικό.
 • Μειώνει δραστικά τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και αποτρέπει τα πιθανά ατυχήματα/περιστατικά τόσο στους υπαλλήλους όσο και στο τοπικό περιβάλλον.

 

Γνωρίζατε ότι:

 • Το 28% των ιδιοκτητών επιχειρήσεων δήλωσαν ότι δεν ήταν σίγουροι πώς να προσδιορίσουν εάν η περιβαλλοντική δήλωση μιας εταιρείας ήταν αληθινή – η πιστοποίηση ISO 14001 διασφαλίζει στους πελάτες σας ότι οι περιβαλλοντικές σας δηλώσεις είναι ειλικρινείς και τακτικά ελεγχόμενες.
 • Τον προηγούμενο χρόνο καταγράφηκε 12% αύξηση των επιχειρήσεων που απόκτησαν πιστοποίηση ISO

ISO 45001:2018

Το ISO 45001 (OHSAS 18001 – Occupational Health and Safety Assessment Series) είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και της Υγείας στους Χώρους Εργασίας. Το OHSAS 18001 παρέχει ένα πλαίσιο για την αποτελεσματική διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις πτυχές της διαχείρισης κινδύνων και νομικής συμμόρφωσης. Το OHSAS 18001 μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγκαταστήσουν, να εφαρμόσουν και να διατηρήσουν ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας και της υγείας στον εργασιακό χώρο, το οποίο εξαλείφει τους κινδύνους και ελαχιστοποιεί τα ρίσκα.

 

Πλεονεκτήματα του OHSAS 18001 στην Επιχείρηση

 • Μείωση των ατυχημάτων στον χώρο εργασίας.
 • Μείωση των απουσιών και των κύκλων εργασιών του προσωπικού, οδηγώντας στην αύξηση της παραγωγικότητας.
 • Μειωμένο κόστος ασφάλισης.
 • Δημιουργία κουλτούρας υγείας και ασφάλειας, σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη δική τους υγείας και ασφάλειας.
 • Ικανότητα εκπλήρωσης νομικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων.
 • Βελτίωση της φήμης της επιχείρησης.
 • Το ηθικό του προσωπικού ενισχύεται.

Το πρότυπο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την υποστήριξη και προώθηση ορθών επαγγελματικών πρακτικών υγείας και ασφάλειας τόσο στο εργατικό δυναμικό όσο και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Περιλαμβάνει τη συνεχή βελτίωση μέσω αυτορρύθμισης και ελέγχου.

 

ISO 17025:2017

Το πρότυπο ISO 17025 αποτελεί ένα Σύστημα Διαχείρισης για Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων. Το ISO 17025 καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις για την επάρκεια, την αμεροληψία και τη συνεπή λειτουργία των εργαστηρίων. Το πρότυπο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα εργαστήρια, ανεξάρτητα από τον αριθμό του προσωπικού. Το ISO 17025 βοηθά τα εργαστήρια να αποδείξουν ότι λειτουργούν ένα σύστημα ποιότητας, είναι τεχνικά ικανά και είναι σε θέση να παράγουν έγκυρα αποτελέσματα.

Η διαπίστευση με το πρότυπο ISO 17025 σημαίνει ότι το εργαστήριο έχει τις τεχνικές και διοικητικές ικανότητες να διεξάγει συγκεκριμένες δοκιμές, μετρήσεις και διακριβώσεις σύμφωνα με συγκεκριμένες πρότυπες ή ενδοεργαστηριακές μεθόδους, με συγκεκριμένο εξοπλισμό και εντός συγκεκριμένων και δηλωμένων ορίων ακρίβειας.

 

 

Πλεονεκτήματα του ISO 17025 στην Επιχείρηση

 • Αύξηση του κύρους του εργαστηρίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Έγκυρα αποτελέσματα, τα οποία μπορεί ο πελάτης – εσωτερικός και εξωτερικός – να εμπιστευθεί.
 • Καλύτερη οργάνωση του εργαστηρίου.
 • Αναγνώριση των δυνατοτήτων του εξοπλισμού του εργαστηρίου.
 • Διερεύνηση των δυνατοτήτων βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

ISO 13485:2016 – ΚΥΑ 1348

Το ISO 13485 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων είναι ένα πρότυπο για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο σχεδιασμό, στην παραγωγή, στην εμπορία, στην εγκατάσταση και στην τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους και του αριθμό των ατόμων που απασχολούν.

 

 

Στον όρο “ιατροτεχνολογικό προϊόν” (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ) περιλαμβάνεται κάθε όργανο, συσκευή, εξοπλισμός, υλικό ή άλλο είδος, που χρησιμοποιούμενο μόνο ή σε συνδυασμό, συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού που απαιτείται για την ορθή του λειτουργία, και προορίζεται από τον κατασκευαστή να χρησιμοποιείται στον άνθρωπο για:

 • Διάγνωση, πρόληψη, παρακολούθηση ή ανακούφιση ασθένειας.
 • Διάγνωση, παρακολούθηση, θεραπεία, ανακούφιση ή επανόρθωση τραύματος ή αναπηρίας.

Η Υπουργική Απόφαση 1348 (Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΔΥ8δ/Γ.Π. Οικ./1348:2004, ΦΕΚ 32 Β/16-1-2004) ορίζει τις νομοθετικές απαιτήσεις που είναι υποχρεωμένες να τηρούν οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο εμπορίας και διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και μεγέθους.

Στόχος της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης είναι η τήρηση ενός συστήματος αρχών και κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την ορθή πρακτική διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων με σκοπό τα προϊόντα να μην αλλοιώνονται και να μην υποβαθμίζεται η ποιότητά τους από τη στιγμή που παραλαμβάνονται από τον προμηθευτή έως τη στιγμή που παραδίδονται στον πελάτη.

 

Πλεονεκτήματα του ISO 13485 και ΚΥΑ 1348 στην Επιχείρηση

 • Παραγωγή και διανομή ασφαλών προϊόντων.
 • Συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις.
 • Βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών και προϊόντων.
 • Ενισχύεται η αξιοπιστία και η δημοτικότητα της επιχείρησης.
 • Βελτιώνεται η ικανοποίηση των πελατών.

 

ISO 15224:2012

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στην Υγεία ISO 15224 είναι ένα πρότυπο σύστημα για την διαχείριση ποιότητας σε οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης. Το σύστημα αυτό προορίζεται να παρέχει ασφάλεια και διαχείριση κινδύνων στους ασθενείς σε οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης και αυξάνει την προστιθέμενη αξία στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας στους οργανισμούς αυτούς. Το ISO 15224 βασίζεται στο πρότυπο ISO 9001 και περιλαμβάνει απτές απαιτήσεις για την ασφάλεια των ασθενών και τη διαχείριση των κλινικών κινδύνων κατά τις διαδικασίες σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχείρισης. Το συγκεκριμένο πρότυπο επιτρέπει στην επιχείρηση σας να δεσμευτεί για έναν μακροπρόθεσμο στόχο παροχής των καλύτερων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

 

 

Το ISO 15224 είναι ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες των παροχών υγειονομικής περίθαλψης και απευθύνεται σε νοσοκομεία, ιδιωτικές ιατρεία, εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και ερευνητικά κέντρα. Με την τήρηση των απαιτήσεων για την πιστοποίηση, όχι μόνο αυξάνετε η αποδοτικότητα και η ποιότητα των υπηρεσιών της επιχείρησης, αλλά και ελαχιστοποιείτε τα λάθη, αυξάνοντας έτσι τη συνολική παραγωγικότητα.

Μπορούμε να βοηθήσουμε;

Περιμένουμε να ακούσουμε κάθε σας πρόβλημα και να σας εξυπηρετήσουμε!

Εκπληκτική επαγγελματίας. Μας βοήθησε με τις συμβουλές της και τις χημικές αναλύσεις του εργαστηρίου της να εισάγουμε ένα καινοτόμο προϊόν διατροφής και να εδραιωθούμε σε μια αγορά υπερανταγωνιστική. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλη την ομάδα του εργαστηρίου.

Δημήτρης Φέκας
Μήχ. Πληροφορικής - Επικοινωνιολόγος

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο!