Συστήματα ποιότητας και κατάταξη ξενοδοχείων

Συστήματα ποιότητας και κατάταξη ξενοδοχείων

Ο τουρισμός στην Ελλάδα είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης, με σημαντική συμβολή στην αγορά εργασίας και για τον λόγο αυτό ο ανταγωνισμός είναι υπαρκτός και συνεχώς αυξάνεται. Η ποιότητα, είναι αυτή η οποία στο αποτελεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κάθε τουριστικού προορισμού και κάθε τουριστικής επιχείρησης. Για την αναβάθμιση των υπηρεσιών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων κρίνεται πλέον αναγκαία η εφαρμογή Συστημάτων Ποιότητας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις και τις τροποποιήσεις αυτών με αριθμό 216/08-01-2015 τροπ. 20-10-2016 και 4276/30-07-2014, προϋπόθεση για την ισχύ του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ενός τουριστικού καταλύματος είναι η απόκτηση του Πιστοποιητικού Κατάταξης, το οποίο χορηγείται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας.  Η διαδικασία κατάταξης σύμφωνα με το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Κατάταξης Ξενοδοχείων & Ενοικιαζόμενων Δωματίων/Διαμερισμάτων σε Αστέρια και Κλειδιά είναι αποτέλεσμα ελέγχου των υποχρεωτικών κριτηρίων, που ορίζει η σχετική νομοθεσία αναφορικά με τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, σε συνδυασμό με μια λίστα προαιρετικών κριτηρίων, τα οποία αυξάνουν τη βαθμολογία του κάθε καταλύματος. Το άθροισμα των μορίων έχει ως αποτέλεσμα την τοποθέτηση του καταλύματος στην ανάλογη κατηγορία.

Το εργαστήριο ALIMENT LAB διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία και αξιόπιστους συνεργάτες, δύναται να προσφέρει τη συνεργασία του στον τομέα των υποχρεωτικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων, ώστε μέσα από «έξυπνες» και απλές ενέργειες να αυξηθεί η μοριοδότηση της επιχείρησης μεταβαίνοντας σε ανώτερη κατηγορία – κατάταξη, τόσο σε ότι αφορά τα κλειδιά (για ενοικιαζόμενα δωμάτια) όσο και για τα αστέρια (για Ξενοδοχεία). Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν έχει την δυνατότητα να παρέχει την ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας και της Ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, όπως ISO 22000:2005, ISO 9001:2015 και  HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Η τήρηση των συστημάτων ΙSO 9001 και 14001 (διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης) πείθει τον πελάτη εκ των προτέρων για το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όπως είναι αναμενόμενο, η εγκατάσταση ενός Συστήματος Ποιότητας στο ξενοδοχείο συντελεί στην αύξηση του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών και κατ’ επέκταση στην αύξηση της παραγωγικότητας και των κερδών.

Πιο αναλυτικά, το ISO 9001:2015 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και  αφορά σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία. Η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας αποσκοπεί στην:

 • Ενίσχυση της φήμης μιας επιχείρησης εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη των πελατών.
 • Δημιουργία ευκαιριών για διείσδυση σε διεθνείς αγορές καθώς βελτιώνεται η εικόνα και η αξιοπιστία της επιχείρησης.
 • Μείωση του παραγωγικού κόστους λόγω βελτιστοποίησης της διαχείρισης πόρων και του χρόνου.
 • Βελτίωση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στη διαχείριση ποιότητας.
 • Συνεχή βελτίωση των διεργασιών με βάση την εφαρμογή αντικειμενικών μηχανισμών παρακολούθησης και μέτρησης, και επομένως την αναβάθμιση των διεργασιών της εταιρείας ώστε να παράγεται προστιθέμενη αξία.

 

Το ISO 22000:2005 είναι διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Ενσωματώνει τις απαιτήσεις του HACCP, τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τις γενικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης, δημιουργώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο, παγκοσμίως αναγνωρισμένο, πρότυπο ασφάλειας τροφίμων. Τα σημαντικότερα οφέλη για την επιχείρηση από την πιστοποίηση κατά ISO 22000:2005 είναι:

 • H τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με την σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
 • Η εναρμόνιση με κοινά αποδεκτές πρακτικές παραγωγής τροφίμων.
 • Η μείωση των αστοχιών και ο εντοπισμός των εσφαλμένων πρακτικών.
 • Η ετοιμότητα της επιχείρησης στην αντιμετώπιση διατροφικών κρίσεων.
 • Το αίσθημα ασφάλειας των καταναλωτών για τα προϊόντα της επιχείρησης.
 • Η συνεχής βελτίωση της επιχείρησης.
 • Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

Με την εφαρμογή του διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου ISO 14001:2004, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν την εγκαθίδρυση ενός λειτουργικού και διοικητικού μοντέλου που στηρίζεται στις ακόλουθες τρεις δεσμεύσεις: πρόληψη της ρύπανσης, διαρκής βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης και συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Μερικά μόνο από τα οφέλη της εφαρμογής ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 είναι τα ακόλουθα:

 • Δυνατότητα μείωσης του κόστους παραγωγής των προϊόντων/ και παροχής υπηρεσιών, λόγω π.χ. της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων και της εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Δημιουργία σχέσεως εμπιστοσύνης μεταξύ της Επιχείρησης και των τοπικών αρχών, που βοηθά στις ταχύτερες διαδικασίες εγκρίσεων αιτημάτων της Επιχείρησης.
 • Πρόληψη περιβαλλοντικών ατυχημάτων.
 • Αναγνώριση από τους καταναλωτές.
 • Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία.
Μπορούμε να βοηθήσουμε;

Περιμένουμε να ακούσουμε κάθε σας πρόβλημα και να σας εξυπηρετήσουμε!

Εκπληκτική επαγγελματίας. Μας βοήθησε με τις συμβουλές της και τις χημικές αναλύσεις του εργαστηρίου της να εισάγουμε ένα καινοτόμο προϊόν διατροφής και να εδραιωθούμε σε μια αγορά υπερανταγωνιστική. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλη την ομάδα του εργαστηρίου.

Δημήτρης Φέκας
Μήχ. Πληροφορικής - Επικοινωνιολόγος

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο!