Ενημερωτικό δελτίο για επιχειρήσεις με γαλακτοκομικά προϊόντα

Με την απόφαση 1710/51865/4.4.2018 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της υποχρεωτικής επισήμανσης προέλευσης στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Στην περίπτωση των ενδείξεων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4492/2017 αναγράφονται όλες οι χώρες αναλυτικά, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για χώρα Ε.Ε. ή εκτός Ε.Ε., ολογράφως ή με το διεθνώς αναγνωρισμένο ακρωνύμιό τους. Συγκεκριμένα, η επισήµανση της προέλευσης του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού στα γαλακτοκοµικά προϊόντα, προσυσκευασµένα ή µη, είναι υποχρεωτική και περιλαµβάνει τις εξής ενδείξεις: α) «χώρα αρµέγµατος»: το όνοµα της χώρας όπου έγινε το άρµεγµα, β) «χώρα επεξεργασίας»: το όνοµα της χώρας όπου έγινε η επεξεργασία του γάλακτος, γ) «χώρα συσκευασίας»: το όνοµα της χώρας όπου έγινε η συσκευασία του προϊόντος.

  • Αν το άρµεγµα, η επεξεργασία και η συσκευασία του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού σε γαλακτοκοµικά προϊόντα έχουν γίνει στην ίδια χώρα, η ένδειξη προέλευσης στο τελικό προϊόν µπορεί να αποδοθεί ενιαία ως «Προέλευση: Όνοµα χώρας».
  • Αν το άρµεγµα, η επεξεργασία και η συσκευασία του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού σε γαλακτοκοµικά προϊόντα έχουν γίνει σε περισσότερα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ένδειξη προέλευσης στο τελικό προϊόν µπορεί να αποδοθεί ενιαία ως «προέλευση Ε.Ε.».
  • Αν το άρµεγµα, η επεξεργασία και η συσκευασία του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού σε γαλακτοκοµικά προϊόντα έχουν γίνει σε περισσότερες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ένδειξη προέλευσης στο τελικό προϊόν µπορεί να αποδοθεί ενιαία ως «προέλευση εκτός Ε.Ε.».

Η αναγραφή των παραπάνω ενδείξεων γίνεται σύµφωνα µε τρόπο ανεξίτηλο, τόσο για τα προσυσκευασµένα όσο και για τα µη προσυσκευασµένα τελικά προϊόντα στα σηµεία λιανικής πώλησης. Από την υποχρέωση αναγραφής προέλευσης του γάλακτος δεν εξαιρούνται τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Από αυτήν εξαιρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4492/2017, μόνο τα τελικά προϊόντα τα οποία νομίμως παράγονται ή αποτελούν αντικείμενο εμπορίας σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας, τα οποία τίθενται σε εμπορία στην Ελλάδα αναγράφοντας τη χώρα προέλευσης του τελικού προϊόντος.

Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση 1710/51865/4.4.2018 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επισημαίνεται ότι η χρήση της ελληνικής σημαίας νοείται μόνο σε προϊόντα που η προέλευση του γάλακτος και των λοιπών γαλακτοκομικών συστατικών είναι αποκλειστικά ελληνικής προέλευσης και τους έχει απονεμηθεί το «Ελληνικό Σήμα», βάσει της ΚΥΑ Κ4-7838/28.5.2014. Για τα προϊόντα ΠΟΠ δεν αναγράφεται επιπλέον επισήμανση περί προέλευσης του γάλακτος και ισχύουν οι ειδικότερες εθνικές και ενωσιακές διατάξεις. Η αναγραφή των υποχρεωτικών ενδείξεων γίνεται με τρόπο ανεξίτηλο, στον οποίο περιλαμβάνεται και η εκτύπωση με τη μορφή inkjet, τουλάχιστον το κύριο οπτικό πεδίο της συσκευασίας του τελικού προϊόντος, πλησίον της ονομασίας πώλησης με γραμματοσειρά μεγέθους τουλάχιστον ίδιου με αυτή. Το ανωτέρω περί της γειτνίασης με την ονομασία πώλησης και το μέγεθος της γραμματοσειράς ισχύει, εκτός από τα προσυσκευασμένα προϊόντα, και για τις ειδικές ταμπέλες στα σημεία πώλησης των μη προσυσκευασμένων προϊόντων.

Στην περίπτωση εκείνη που, κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων του άρθρου 6 του ν. 4492/2017, διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από την κείμενη νομοθεσία σε οποιοδήποτε στάδιο παραγωγής, αξιοποίησης, μεταποίησης, τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας από τα αρμόδια κατά περίπτωση κλιμάκια του ΕΦΕΤ, του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ή των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, διαβιβάζουν αμελλητί αρμοδίως και σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 24 του ν. 4235/2014 τα πρακτικά ελέγχου μαζί με τις ενδεχόμενες παρατηρήσεις της ελεγχόμενης επιχείρησης. Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν τις αποφάσεις επιβολής των διοικητικών κυρώσεων στη Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, προκειμένου αυτή να παρακολουθήσει την πορεία εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων του ν. 4492/2017 και της απόφασης και να αξιολογήσει, όπως προβλέπει το άρθρο 8 του ν. 4492/2017, την αποτελεσματικότητα εφαρμογής τους.

 

Δείτε τα σχετικά ΦΕΚ

Απονομή ελληνικού σήματος σε γάλα κ γαλακτοκομικά

ΦΕΚ 156-2017

ΦΕΚ 1295-2018

 Αφήστε μια απάντηση