Ανάλυση εδάφους κ φυτικών ιστών

Ανάλυση εδάφους κ φυτικών ιστών aliment lab

Τις τελευταίες δεκαετίες η εντατικοποίηση της αγροτικής παραγωγής ενίσχυσε την ανάγκη για εξέλιξη της εδαφολογικής ανάλυσης και της ανάλυσης των φυτικών ιστών. Η χημική ανάλυση δειγμάτων εδάφους δίνει πολύτιμες πληροφορίες για τις ποσότητες των διαθέσιμων θρεπτικών στοιχείων που υπάρχουν στο έδαφος. Ενώ, με την φυλλοδιαγνωστική προσδιορίζεται η θρεπτική κατάσταση του φυτού κατά το χρόνο της δειγματοληψίας και προσδιορίζονται οι απαιτούμενες επεμβάσεις για τη διόρθωση τυχόν προβλημάτων και τη βελτίωση της καλλιέργειας.

Με την χρήση των παραπάνω αναλυτικών εργαλείων και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, μπορούν να δοθούν συμβουλές στους παραγωγούς για το είδος και την ποσότητα των λιπασμάτων που πρέπει να προστεθούν για τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους και για την κάλυψη των αναγκών της καλλιέργειας. Όλες οι ανεπτυγμένες γεωργικά χώρες – παγκοσμίως- βασίζουν την αποτελεσματική και οικονομική χρήση των λιπασμάτων στην χημική ανάλυση του εδάφους. Κάθε μια από αυτές έχει το δικό της πρόγραμμα συμβουλευτικής λίπανσης, με βάση την ανάλυση του εδάφους. Η ανάλυση του εδάφους παρουσιάζει σήμερα μεγαλύτερη σπουδαιότητα από ότι στο παρελθόν. Υπάρχει σήμερα μια αυξανόμενη και συνεχή ανάγκη για την ορθή χρήση της ανάλυσης του εδάφους, με σκοπό να αριστοποιήσουμε την χρήση του λιπάσματος να διατηρήσουμε τους φυσικούς πόρους και να ελαττώσουμε το κόστος καλλιέργειας μας και να ελαττώσουμε ή ακόμα καλύτερα να εμποδίσουμε την ρύπανση.

Οι αναλύσεις δειγμάτων εδάφους, θρεπτικών υλικών, φυτικών ιστών και φυσικών λιπασμάτων περιλαμβάνουν προσδιορισμό σε στοιχεία που προσφέρονται κατά κόρον από τα λιπάσματα: Άζωτο (Ν), φώσφορος (P) και κάλιο (Κ). Ανάλογα με την φύση των δειγμάτων, γίνονται επιπλέον αναλύσεις για τον προσδιορισμό δευτερευόντων συστατικών, όπως: ασβέστιο (Ca), μαγνήσιο (Mg) και θείο (S). Σε ξηρότερες περιοχές, προσδιορίζονται συχνά ιχνοστοιχεία όπως ο σίδηρος (Fe), το μαγγάνιο (Mn), ο χαλκός (Cu) και το βόριο (B), καθώς η έλλειψή τους είναι συχνότερη σε ασβεστώδη εδάφη. Τέτοια εδάφη μπορεί επίσης να χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα νατρίου (Na) και βορίου (B), που μπορεί να είναι τοξικά για τις καλλιέργειες.

Η κατανομή και τελικά η δυνατότητα απορρόφησης των θρεπτικών συστατικών εξαρτάται τόσο από τις ιδιότητες του εδάφους όσο και από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Έτσι, είναι σημαντικό να μπορούμε να εκτιμήσουμε τις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους με την μέτρηση των εξής παραμέτρων: pH, αγωγιμότητα, αλατότητα, οργανική ύλη, υφή, περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο και γύψο.

 

Συνοπτικά, οι φυσικοχημικές αναλύσεις που συνήθως πραγματοποιούνται σε δείγματα εδάφους και φυτικών ιστών δίνονται παρακάτω :

 • Βασικό πακέτο ανάλυσης εδάφους(pH, αγωγιμότητα, μηχανική σύσταση, οργανική ουσία, ανάλυση κύριων θρεπτικών συστατικών  Άζωτο (Ν), Κάλιο (Κ), Φώσφορος (P) και  δευτερευόντων θρεπτικών συστατικών  Ασβέστιο (Ca), Μαγνήσιο (Mg) )
 • Ανάλυση μικροθρεπτικών συστατικών-ιχνοστοιχείων εδάφους ( Ψευδάργυρος (Zn), ο χαλκός (Cu), ο Σίδηρος (Fe), το βόριο (B), μαγγάνιο (Mn) )
 • Εξέταση ρύπανσης εδάφους (ποσοτικός προσδιορισμός βαρέων και τοξικών μετάλλων)
 • Προσδιορισμός υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών στο έδαφος

Αναλύσεις φύλλων

Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Νάτριο, Κάλιο, Φώσφορος, Μαγγάνιο, Ψευδάργυρος, Σίδηρος, Χαλκός, Κάδμιο, Κοβάλτιο, Χρώμιο, Νικέλιο, Μόλυβδος, Βόριο, Ολικό άζωτο, Νιτρικό άζωτο, Αμμωνιακό άζωτο

 

Βασικές αρχές στην ανάλυση του εδάφους….

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος εκτίμησης των διαθεσίμων ποσών ενός θρεπτικού συστατικού στο έδαφος βασίζεται στην Εκχύλιση δείγματος εδάφους με διάφορα εκχυλιστικά δείγματα. Οι χημικές μέθοδοι εκχύλισης προσπαθούν να μιμηθούν τη δράση των ριζών, με την δημιουργία ελαφρά όξινων και αλκαλικών συνθηκών ή να διαλύσουν ένα θρεπτικό του εδάφους ορισμένης χημικής σύνθεσης.

Παρ όλα αυτά κανένα εκχυλιστικό δεν αποδίδει, έστω και κατά προσέγγιση, το μηχανισμό με τον οποίο τα φυτά προσλαμβάνουν τα θρεπτικά στοιχεία από το έδαφος. Η ανάλυση του εδάφους δεν μπορεί να δώσει λύσεις σε όλα τα προβλήματα θρέψεις των καλλιεργειών και θα ήταν σφάλμα αν βασίζαμε την λιπαντική τακτική αποκλειστικά και μόνο στα αποτελέσματα του εδάφους. Ακόμα και όμοια αποτελέσματα ανάλυσης μπορούν να ερμηνευτούν  κατά διαφορετικό τρόπο, αν ληφθούν υπόψη , σε κάθε περίπτωση, όλοι οι παράγοντες και οι συνθήκες που ενδεχόμενα επηρεάζουν την θρέψη των φυτών.

Η ανάλυση του εδάφους αποτελεί ένα καλό και αξιόπιστο μέσο, μεταξύ άλλων, που αν χρησιμοποιηθεί σωστά μπορεί να μας βοηθήσει στην έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων παραγωγής που έχουν σχέση με την γονιμότητα του εδάφους.

Ο όρος «ανάλυση του εδάφους» περιλαμβάνει τις παρακάτω 4 φάσεις:

 1. Την δειγματοληψία και προκατεργασία του δείγματος εδάφους.

Η πρώτη βασική αρχή του προγράμματος ανάλυσης του εδάφους αφορά την Δειγματοληψία του εδάφους που θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο που ώστε τα αποτελέσματα που θα προκύψουν να αντανακλούν κατά το δυνατό την πραγματική χημική γονιμότητα του αγρού από τον οποίο πάρθηκε το δείγμα.

 1. Την ανάλυση του εδαφικού δείγματος.

Η ανάλυση του εδάφους προσδιορίζει την σχετική γονιμότητα.

 1. Την βαθμολόγηση και ερμηνεία της μεθόδου ανάλυσης.

Δείχνει απλά το παρόν επίπεδο των θρεπτικών στο έδαφος.  και τα διάφορα εργαστήρια ανάλυσης του εδάφους χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους, οι αριθμοί είναι στην πραγματικότητα «αριθμοί – δείκτες»

 1. Τις συστάσεις λίπανσης των καλλιεργειών.

Ένα έδαφος που περιέχει 5 Kg/στρ. P, δεν σημαίνει ότι μόνο 5kg είναι διαθέσιμα στο φυτό. Μπορεί να είναι περισσότερα. Αλλά σχετικά με ένα έδαφος που περιέχει 3Kg P, το πρώτο περιέχει μεγαλύτερη ποσότητα διαθέσιμου Ρ.

Η παραγωγή ενός φυτού, ποσοτική και ποιοτική είναι συνάρτηση τεσσάρων βασικών παραγόντων:

 • Φυτό
 • Έδαφος
 • Κλίμα και
 • Καλλιεργητικές φροντίδες.

Και κάθε ένας από τους παράγοντες αυτούς πάλι εξαρτάτε από άλλους. Η ανάλυση του εδάφους μας δίνει πληροφορίες μόνο για τον παράγοντα Έδαφος. Για την συμβουλευτική λίπανση χρειάζεται μια πολλαπλή συσχέτιση, που θα περιλαμβάνει όσο το δυνατό περισσότερους παράγοντες από τις καλλιεργητικές φροντίδες.

Για την επιτυχή ερμηνεία των αποτελεσμάτων ανάλυσης του εδάφους απαιτείτε ένας μεγάλος αριθμός μακροχρόνιων πειραμάτων βαθμολόγησης στον αγρό, κάτω από συνθήκες αυστηρού επιστημονικού έλεγχου, που να επιτρέπει να πάρουμε την εξίσωση πολλαπλής συσχέτισης και να πλησιάσουμε τον τελικό στόχο δηλαδή την συσχέτιση των αποδόσεων των καλλιεργειών με τα αποτελέσματα της ανάλυσης εδάφους. Οι τελικές συστάσεις λίπανσης θα πρέπει να γίνονται από εκείνους που γνωρίζουν καλά το περιβάλλον στο οποίο οι συμβουλές λίπανσης θα εφαρμοστούν οι οποίοι είναι πολύ καλά πληροφορημένοι και πεπειραμένοι στην χρήση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης του εδάφους.

Μπορούμε να βοηθήσουμε;

Περιμένουμε να ακούσουμε κάθε σας πρόβλημα και να σας εξυπηρετήσουμε!

Εκπληκτική επαγγελματίας. Μας βοήθησε με τις συμβουλές της και τις χημικές αναλύσεις του εργαστηρίου της να εισάγουμε ένα καινοτόμο προϊόν διατροφής και να εδραιωθούμε σε μια αγορά υπερανταγωνιστική. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλη την ομάδα του εργαστηρίου.

Δημήτρης Φέκας
Μήχ. Πληροφορικής - Επικοινωνιολόγος

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο!